Oude benzine afvoeren in 2023 (2023)

Amerikanen verbruikten in 2020 ongeveer 123 miljard liter benzine.

Motoren in auto's, vrachtwagens, motorfietsen, boten, generatoren, grasmaaiers en andere motoren verbranden het overgrote deel van die brandstof voor transport en ander gebruik.

Maar een klein deel van de benzine wordt niet gebruikt in verbrandingsmotoren.

Wanneer gas vervuild raakt of gewoon te oud wordt, kan het geen motor aandrijven en moet het worden weggegooid.

Onze topkeuze

Oude benzine afvoeren in 2023 (1)

ValvoMax opvouwbare olie-opvangzak - 10 liter (zakbevestiging wordt apart verkocht)

Controleer prijs

We kunnen een commissie verdienen wanneer u op deze link klikt, zonder extra kosten voor u.

Het verwijderingsdilemma

Oude benzine afvoeren in 2023 (2)

Kram-9/Shutterstock

De benzinetank van een auto vullen en rijden totdat de meter "E" aangeeft, is een goed idee. Maar als het gaat om het afvoeren van oud gas zonder het in een motor te verbranden, wordt het ingewikkelder.

Door benzine aangedreven verbrandingsmotoren dragen natuurlijk bij aan allerlei milieuproblemen. Verbrandend gas stoot koolmonoxide, stikstofoxiden, kleine deeltjes en - last but not least - kooldioxide uit.

Koolstofdioxide draagt ​​bij aan het broeikaseffect en de opwarming van de aarde. Het verkeerd weggooien van benzine levert echter ook problemen op. Benzine is licht ontvlambaar en giftig.

Vloeibaar gas kan uw huid irriteren en uw ogen beschadigen. Het kan kanker veroorzaken bij dieren en planten doden of verwonden. Alleen al het inademen van de dampen kan hoofdpijn, kortademigheid en duizeligheid veroorzaken.

Ademgasdampen gedurende een lange periode kunnen uw ademhalingssysteem ernstig beschadigen. Het is niet verrassend dat de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) benzine classificeert als gevaarlijk afval.

En de Resource Conservation and Recovery Act, een federale wet die door de EPA wordt gehandhaafd, voorziet in een straf van maximaal 15 jaar gevangenisstraf en een boete van $ 250.000 voor iedereen die willens en wetens gevaarlijk afval vervoert, behandelt, opslaat, verwijdert of exporteert in strijd met de wet.

Gasafvoer niet toegestaan

Oud gas kun je niet zomaar in de riolering van je huis of de riolering op straat dumpen. Giet het ook niet zomaar op de grond. Het dumpen ervan kan het grondwater en bronnen van drinkwater verontreinigen.

Slechts een liter gas kan tot 750.000 liter drinkwater verontreinigen.

Denk je erover om het in een oude pot of blik te doen en het in de prullenbak of pick-up te plaatsen? Denk nog eens na. Een gemeentelijke stortplaats is geen plaats voor gevaarlijke stoffen zoals benzine vanwege de giftigheid en het brandpotentieel.

U mag het ook niet in uw gewone recyclingcontainer plaatsen. Oud gas kwijtraken door het in de buitenlucht te verbranden werkt ook niet. Dat zorgt voor veel meer vervuiling dan wanneer je het zou verbranden in een benzinemotor.

Misschien heb je inmiddels besloten dat oud gas teveel moeite is om te proberen te verwijderen. Dus je houdt het gewoon in de buurt en vermijdt ermee om te gaan.

Maar oud gas is gevaarlijk om in de buurt te houden. Het kan uit containers lekken. Het moet worden opgeborgen waar kinderen en huisdieren er niet in kunnen komen.

Gasdampen kunnen brand of zelfs explosies veroorzaken als ze worden aangewakkerd door een waakvlam van een waterverwarmer of een soortgelijke bron. Dus ermee omgaan door er niet mee om te gaan, slaagt ook niet voor de gevoeligheidstest.

Als je erop ingaat, werkt geen van de gebruikelijke methoden voor het verwijderen van afval en ongewenste stoffen voor benzine. Voor gas moet je milieubewuster te werk gaan.

Hoe zich te ontdoen van oude gas

Oude benzine afvoeren in 2023 (3)

Afbeeldingsbron: Search.earth911.com

Het eerste dat u moet weten over het op verantwoorde wijze verwijderen van oud gas, is dat niet zomaar overal benzine kan worden weggegooid. Een gemeentelijk, landelijk of ander door de overheid gesponsord recyclingcentrum of een faciliteit voor de verwijdering van gevaarlijk afval kan vaak de klus klaren.

Particuliere brandstofbedrijven kunnen mogelijk ook helpen. Deze faciliteiten kunnen oude of verontreinigde benzine reviseren zodat deze kan worden hergebruikt. Als u een plaatselijke faciliteit wilt vinden die u kan helpen uw oude gas kwijt te raken, raadpleegt u de Earth 911 Recycling Search-tool.

In deze online database kunt u het item of de stof invoeren die u probeert te verwijderen, samen met uw postcode. Vervolgens produceert het een lijst met handige opties in of nabij uw gemeenschap.

Elke faciliteit kan speciale regels hebben over het weggooien van benzine. Men kan bijvoorbeeld eisen dat u het gas in een bepaald type container brengt. Bel eerst om te zien wat u moet doen.

Over het algemeen zijn hier enkele dingen om in gedachten te houden:

 • Meng de benzine niet met een andere vloeistof, zoals antivries of remvloeistof. Met deze stoffen verontreinigd gas kan niet worden gereviseerd of hergebruikt.
 • Bewaar benzine in een jerrycan, zoals een jerrycan, die bedoeld en geëtiketteerd is voor het bewaren van ontvlambare vloeistoffen.
 • Gebruik geen gewone plastic of glazen potten om benzine op te slaan of te vervoeren.
 • Als de originele container begint te lekken, plaats deze dan in een grotere lekvrije container en label deze als gas bevattend.
 • Als u gas van de ene container naar de andere overhevelt, gebruik dan een trechter om de kans op morsen te minimaliseren.
 • Breng gas alleen over naar een andere container in een goed geventileerde ruimte zonder warmtebron, vonken of open vuur in de buurt.
 • Houd uw gezicht zo ver mogelijk weg als u benzine giet. Een gezichtsmasker of gasmasker helpt u om inademing van dampen te voorkomen.
 • Vul een gasfles niet helemaal. Laat ongeveer 5 procent van het volume leeg.
 • Als u een container met oud gas vervoert, plaatst u deze in een andere container, zoals een plastic afwaspan. Als de container tijdens het transport omvalt, verkleint dit de kans op morsen.
 • Informeer bij de recyclinginrichting die u gebruikt of er een schema of andere regels van toepassing zijn. Sommige faciliteiten accepteren alleen gas op bepaalde dagen.
 • Wees bereid te betalen voor het afvoeren van uw oude gas. Sommige voorzieningen vragen een vergoeding.

Naast permanente recycling- en verwijderingsfaciliteiten, kunt u misschien oud gas kwijtraken tijdens een recyclingevenement voor de gemeenschap. Neem ook contact op met brandweerkazernes - ze kunnen ook oude benzine gebruiken.

Autoreparatiewerkplaatsen zijn een andere mogelijke bron voor recycling en hergebruik van benzine. Oud gas kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het reinigen van onderdelen.

Als er binnen redelijke afstand geen recyclingmogelijkheid is, kunt u overwegen de benzine te laten verdampen. Om dit te doen, opent u de container met gas in een goed geventileerde ruimte en laat u deze staan ​​​​totdat de vloeistof verdampt.

Zorg ervoor dat er geen kinderen of huisdieren in kunnen komen. Verdampen is beter dan dumpen. Maar volg deze route alleen als u slechts een kleine hoeveelheid heeft om vanaf te komen en geen andere manier om het te doen.

Doe-het-zelf recycling

Oude benzine afvoeren in 2023 (4)

Kathy Clark/Shutterstock

Mogelijk kunt u oud gas reconditioneren en hergebruiken zonder een toevlucht te nemen tot een recyclingfaciliteit. Gas wordt onbruikbaar als het te oud wordt of vervuild raakt.

Als gas slechts een paar maanden ongebruikt in een tank zit, kan het kapot gaan en problemen in een motor veroorzaken. Als het vervuild raakt met water of een andere vloeistof, is het ook een slecht idee om het in een motor te stoppen.

Gas dat al een tijdje is opgeslagen, kunt u controleren door het te vergelijken met vers gas. Giet een deel van beide in doorzichtige bakjes. Als u merkt dat er een zure geur uit het oude gas komt, is het misschien te muf om te gebruiken.

Vergelijk nu de twee containers. Als het oudere monster een donkerdere kleur heeft of stukjes vuil, roest of bezinksel bevat, is het niet geschikt voor gebruik in een motor.

Oud gas gebruiken

Mogelijk kunt u in sommige motoren oud gas gebruiken als u het met vers gas mengt. Gebruik een verhouding van 1 deel oud gas op 5 delen nieuw gas. Dit kan werken in kleine motoren zoals grasmaaiers en hogedrukreinigers.

Maar lees eerst uw gebruikershandleiding om te zien of deze waarschuwt voor het mengen van vers en oud gas. En gebruik dit gemengde oud-nieuwe gas niet in een automotor. Automotoren gebruiken geavanceerde brandstofinjectie en computergestuurde ontstekingssystemen die strikt vers gas vereisen.

Mogelijk kunt u met vuil of roest verontreinigd gassediment hergebruiken door gas van de ene container in de andere te gieten. Gebruik twee lagen stof of koffiefilterpapier om deeltjes eruit te filteren.

Controleer of het gas helder is voordat u het in een motor gebruikt. Als uw gas verontreinigd is met water, giet het dan in een doorzichtige container. Laat het water naar de bodem zinken.

Giet vervolgens voorzichtig zoveel mogelijk benzine af terwijl u het water in de bak laat staan. Het toevoegen van een brandstofdroogmiddel zoals isopropanol kan voorkomen dat achtergebleven water problemen veroorzaakt.

Laat het resterende water-gasmengsel verdampen. Doe dit in een goed geventileerde ruimte en houd kinderen en huisdieren uit de buurt.

Onze topkeuze

Oude benzine afvoeren in 2023 (5)

ValvoMax opvouwbare olie-opvangzak - 10 liter (zakbevestiging wordt apart verkocht)

Controleer prijs

We kunnen een commissie verdienen wanneer u op deze link klikt, zonder extra kosten voor u.

Hoe u kunt voorkomen dat u oud gas weggooit

Wilt u de beste oplossing voor dit probleem weten?

Vermijd in de eerste plaats oude benzine. Schat in hoeveel gas je nodig hebt en koop niet meer dan je kunt gebruiken voordat het oud wordt.

Bronnen:

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kerri Lueilwitz

Last Updated: 10/06/2023

Views: 5933

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kerri Lueilwitz

Birthday: 1992-10-31

Address: Suite 878 3699 Chantelle Roads, Colebury, NC 68599

Phone: +6111989609516

Job: Chief Farming Manager

Hobby: Mycology, Stone skipping, Dowsing, Whittling, Taxidermy, Sand art, Roller skating

Introduction: My name is Kerri Lueilwitz, I am a courageous, gentle, quaint, thankful, outstanding, brave, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.